Paardekooper Camper Verhuur

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl gevestigd aan de Kerkheiseweg 31, te Liempde

b. huurder: de persoon die van Paardekoopercamperverhuur een camper huurt;

c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Paardekoopercamperverhuur en de huurder;

d. camper: de camper die door de huurder van Paardekoopercamperverhuur wordt gehuurd;

e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;

f. website: de website www.paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl die door paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl en de huurder.

2.2. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de camper via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

a. doordat de huurder en Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

b. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de aanbetaling heeft ontvangen, stuurt Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de huurder deze bevestiging per e-mail niet heeft ontvangen, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl

4.1. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestigingse-mail en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling aan de huurder terugbetaald.

4.2. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het te niet gaan van de camper die door de huurder is gereserveerd en Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de aanbetaling aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op gereserveerde dag om 15:00 uur en eindigt op de laatste dag van de reservering om 11:00 uur. Als het gewenst is de camper eerder op te halen dan 15:00 uur dan is dit mogelijk in overleg en tegen een meerprijs van 50 euro. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

6.1. Indien Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Per 7 dagen mogen er 1000 kilometers gemaakt worden. Voor iedere extra kilometer word 0,25 eurocent in rekening gebracht.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is WA volledig Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.500,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.500,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is nagekomen, binnen 21 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl, boven de waarborgsom aan Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. De annuleringskosten bedragen:

a. bij annulering 12 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;

b. bij annulering 10 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom;

c. bij annulering korter dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

10.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 25% van de huursom te betalen. De huurder dient de overige 75% van de huursom en de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL41RABO0310625327 t.n.v. JYF van der Linden.

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl verschuldigd is, dan stuurt Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de camper van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl goed onderhouden wordt, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag in overleg noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper. Voor reparaties, dient te allen tijde eerst contact met Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl. Op naam van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Schade aan het interieur, radio/CD, TV/DVD, achteruitrijdcamera, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl telefonisch op de hoogte te stellen.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl. Telefoonnummer: 0630420002 / email.

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

a. een bedrag van maximaal € 200,00 voor het reinigen van de binnenzijde;

b. € 100,00 voor het reinigen van de buitenzijde;

c. € 50,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;

d. € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;

e. € 30,00 voor het voltanken van de brandstoftank + de brandstofkosten.

14.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde kampeerauto. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper met rijbewijs B dient de bestuurder rekening te houden met een gewicht op kenteken, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper.

17.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

18.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

18.5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie

19.1. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren.

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht

20.1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden tenzij hier anders is over afgesproken. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 21. Huisdieren

21.1. Huisdieren zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl. Indien er in de camper een huisdier is gebruikt zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de borg ingehouden exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 22. Roken

22.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,00 op de borg ingehouden.

Artikel 23. Parkeren

23.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk tegen een tarief van € 3 per dag. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 24. Aansprakelijkheid

24.1. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

24.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de camper werkelijk heeft. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

24.3. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

24.4. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

24.5. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

24.6. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

24.7. Indien Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl beperkt tot de huursom.

24.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

25.1. Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. Het is Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl.

25.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de camper. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst tussen Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Paardekooperpaardekoopercamperverhuur.nl zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

09 september 2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close